این طریقت جهانی میباشد یعنی به فرمایش حضرت غوث العظم ثانی غوث کبیر طریقت از سیاه حبشی تا سید هاشمی فرقی نمیکند و همه رااین طریقت در بر میگیرد و راهنمای همه ابنای بشر میباشد در هر دین و مذهبی که باشند این طریقت به مدد پیران قدر قدرتش توانایی هدایت ایشان را دارند آنطور که بارها شاهد بوده ایم