مفهوم (پیر غریب)

پیران طریقت و اولیالله در مقامات متفاوتی قرار می گیرند که مقام غوثیت یا قطبیت بطور کل و مقام غوث الأعظمی بطور خاص مقام ویژه ای است. یکی از مشخصات این مقام، به روز کردن عرفان می باشد. لذا با تغییرات زیادی همراه خواهد بود که جدید و ناشناخته می باشد. عدم شناخت این توسط عامه و کم باوری و شناخت ضعیف آن توسط خواص به نوع خاصی از غربت این صاحب مقام منجر می گردد. که البته نهایتاً در طول زمان حل خواهد شد. ولی در زمان ارشاد تقریباً کلیه سالکین نسبت به غوث سنخیت کامل نمی یابند لذا نوعی بیگانگی خاص ویا همان غربت ایجاد می گردد.