حضرت حاج سید علی اشرف صادقی :

فارغ شده ام ز رنگ پرستی

مردانه ز قید آن برستم

گریار نظر کند به رویم

در اوجم و جام می به دستم

هم فانی و باقیم به بالله

دیوانه و مست و مه پرستم

دویی که ندیده ام به عالم

شرحی نتوان که لب ببستم