از بایسته های سلوک در طریقت علویه قادریه صادقیه

یکی از بایسته های سلوک ، ایمان و اعتماد راسخ به طریقت و راهی است که سالک در آن گام نهاده است که لازمه این ایمان ، اهتمام و جدیت برای پیشبرد و عدم بازگشت است .

در اینجاست که حضرت حاج سید علی اشرف صادقی می فرمایند: ( بابا اگر می توانی بیا و گرنه جنس بدل در مقابل تیزآب از بین می رود )

آری طریقت مس را به طلا تبدیل می کند اما باید مس باشیم تا انتظار طلا شدن را داشته باشیم