عمل خارق العاده و حضرت باباصادقی

انسان با اعمال حسنه به مقام می رسد ، بقیه تظاهر است  

اگر عمل خارق العاده ای انجام دادم به خاطر ارشاد بود ، درست ولی اگر به خاطر نمایش و خودستایی بود ، حرام است .  

بهترین کرامات اولیاء تصرف قلب هاست که مس وجود انسان را به طلا تبدیل می کنند و باید در مقابلش عمل باشد .