از فرمایشات حضرت حاج سید علی اشرف صادقی

...مواظب باشید لب تیغ تیز است و حد و حساب ندارد . هیچ موقع بر فکر و ذکر و طاعت خود مغرور نشوید ، این غرور و تکبر شیطانی است و اگر نفس اماره غلبه کند هر چقدر با قرآن و حدیث و ذکر و چرخش و الله گویان باشیم فایده ندارد.