اهل طریق کیست ؟

... اهل طریق ، نفسشان را در اختیار پیر قرار می دهند تا تادیب شود . اهل طریق ، نفس را زیر پا له می کنند . اهل طریق ، دارای سلسله ای هستند که از الله به رسول الله ( ص ) و به علی ( ع ) و پیران مشهور و معروف رسیده است و از اسلام جدا نیستتند ، بلکه مسلمان دو آتشه هستند و... 

 

مطلب فوق بخشی از فرمایشات حضرت حاج سید علی اشرف صادقی می باشد