تمثال مبارک حضرت حاج سید علی اشرف صادقی

 

طره گیسو بنازم حلقه دام بلاست  

گر بتابی در خمش صد ماجراست